• 23:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 14:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 22:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 08:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,066,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:45

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:15

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:40

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:10

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,448,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:40

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:40

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:15

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:45

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,924,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی