• 06:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی